Program wyborczy

#WSPÓLNE

 • Zwiększymy partycypację mieszkańców Suwałk w procesie decyzyjnym – najważniejsze decyzje muszą zapadać w porozumieniu z Suwalczankami i Suwalczanami 
 • Zwiększymy dofinansowanie na półkolonie dla dzieci i młodzieży w okresie wolnym od szkoły 
 • Stworzymy PSI PARK w północnej i południowej części naszego miasta 
 • Stworzymy program wspierający opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt, znajdujących się w schroniskach i fundacjach 
 • Program “Aktywny Senior” – seria edukacyjnych paneli z zakresu poruszania się w środowisku internetowym skierowanych do emerytek i emerytów 
 • Zwiększymy dostępności do miejsc użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami 
 • Stworzymy nowe miejsca do rekreacji mieszkańców – umieścimy więcej ławeczek, leżaków i grilli miejskich
 • Stworzymy platformę do współpracy z Młodzieżową Radą Miasta i środowiskami młodzieżowymi – oddamy głos młodym mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta

#BEZPIECZNE

 • Zwiększymy ilość monitoringu miejskiego
 • Stworzymy Centrum Obsługi Mieszkańca – czyli miejsce, do którego mieszkańcy będą mogli zwrócić się z absolutnie każdym problemem
 • Poprawimy bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych
 • Stworzymy program informacyjny dot. zapobiegania przestępstwom w Internecie. W tym zakresie będziemy ściśle współpracowali z KMP

#ZDROWE

 • Umieścimy “różowe skrzyneczki” we wszystkich ponadpodstawowych placówkach oświatowych w Suwałkach
 • Stworzymy Pomocowy Punkt Konsultacyjny, czyli program profilaktyki zdrowia psychicznego
 • Środki z miejskich programów profilaktycznych wykorzystamy zgodnie z ich przeznaczeniem. Skończymy z marnowaniem publicznych pieniędzy na inne cele
 • Wesprzemy krajowe programy profilaktyki chorób
 • Dofinansujemy Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – wykorzystamy potencjał tego miejsca i zwiększymy dostępność mieszkańców do opieki specjalistycznej
 • Zadbamy o dobrostan zdrowia psychicznego młodych suwalczan – w placówkach oświatowych stworzymy strefy relaksu, ciszy i gier rekreacyjnych
 • Stworzymy program dot. zdrowych nawyków żywieniowych

#AKTYWNE

 • Zwiększymy dostępność do szkolnych obiektów sportowych dla niezorganizowanych grup – uczniowie, którzy chcą skorzystać z obiektów sportowych należących do szkół muszą mieć do tego nieodpłatne pierwszeństwo 
 • Zagwarantujemy, że środki finansowe z wynajmu obiektów sportowych, pozyskane przez Dyrektorów Placówek Oświatowych będą reinwestowane w niezbędne remonty
 • Wesprzemy sport amatorski 
 • Zdywersyfikujemy działania OSIR-u – ukierunkujemy je na rozwój innych dyscyplin sportu, miasto musi promować wszelaki rodzaj aktywności fizycznej 
 • Wyremontujemy obiekty rekreacyjne (skateparki, siłownie miejskie, boiska, korty tenisowe) 
 • Podejmiemy współpracę z okolicznymi samorządami w zakresie turystyki
 • Zwiększymy ilość stacji rowerów miejskich “SUWER” 
 • Program “Aktywne Wakacje” – zaangażujemy animatorów na terenie blokowisk do promocji aktywności fizycznej 

#PRZEDSIĘBIORCZE

 • Stworzymy aplikację, w której przedstawimy profile naszych lokalnych przedsiębiorców 
 • Zaprosimy lokalnych przedsiębiorców do programu Suwalska Karta Mieszkańca
 • Stworzymy znak towarowy, który ułatwi identyfikację lokalnych przedsiębiorców 
 • Wesprzemy lokalnych rękodzielników – cyklicznie będziemy udostępniali im miejsca użyteczności publicznej, tak by mogli swobodnie handlować swoimi wyrobami 
 • Zagospodarujemy nieużywaną przestrzeń miejską – nowe miejsca coworkingowe z dostępem do Internetu 
 • Stworzymy program edukacyjny dla przedsiębiorców, w ramach którego zostaną przedstawione informacje nt. zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami 
 • Nawiążemy nowe współprace – więcej miast partnerskich, lepsze wykorzystanie platform do współpracy samorządowej. Wykorzystamy “know how” naszych partnerów
 • Podejmiemy współpracę z podlaskimi parlamentarzystami w zakresie reform związanych z SSSE – będziemy zabiegali o zmniejszenie progu inwestycyjnego oraz o miejsce w Radzie Nadzorczej dla przedstawiciela miasta

#OTWARTE

 • Program “Powrót Do Domu”, czyli 2 tysiące złotych miesięcznie wypłacane najzdolniejszym absolwentom uczelni wyższych, którzy zdecydowali się na powrót do Suwałk oraz podjęcie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i Urzędem Pracy w zakresie zatrudnienia 
 • Wdrożymy usługi sąsiedzkie dla osób starszych, jako rozwój usług społecznych – środki na to pozyskamy z programów krajowych
 • Wykorzystamy miejskie obiekty w pełnym zakresie – skończymy z nieprzemyślanymi pod kątem ekonomicznym i demograficznym inwestycjami
 • Poszerzymy ofertę szkoleniową dla nauczycieli – zorganizujemy system profesjonalnych szkoleń dla suwalskich pedagogów, tak by mogli stale adaptować się do zmieniającej się rzeczywistości w oświacie
 • Budowa nowych żłobków – Suwałki beneficjentem programu Maluch+ 
 • Stworzymy młodzieżowy budżet obywatelski, w którym udział wezmą młodzi mieszkańcy do 25 roku życia.
 • Zwiększymy dostępność do dyżurów Radnych Miejskich – miejsca dyżurowania w każdym okręgu wyborczym
 • Dostosujemy komunikację publiczną pod potrzeby mieszkańców – zreorganizujemy trasy przejazdów oraz godziny kursowania
 • Podejmiemy współpracę z podlaskimi parlamentarzystami w zakresie wykluczenia komunikacyjnego
 • Ożywimy nasze miasto – poszerzymy ofertę kulturalną Suwałk, wesprzemy branże hotelarską i gastronomiczną
 • Wesprzemy wychowanie aktywnego uczestnika kultury, zamiast biernego odbiorcy – stworzymy kluby dyskusyjne, warsztaty dla osób w różnym wieku i o różnym poziomie zaawansowania 
 • Utworzymy platformę do współpracy suwalskich szkół z uczelniami w całej Polsce – mentoring ze strony wykładowców akademickich

#NOWOCZESNE

 • Stworzymy aplikację mobilną, która umożliwi mieszkankom i mieszkańcom Suwałk realny udział w podejmowaniu decyzji w kluczowych dla miasta sprawach
 • Rozwiniemy ofertę zajęć naukowych z zakresu robotyki i zajęć laboratoryjnych – udostępnimy takie zajęcia szkołom, poszerzając ofertę Suwalskiego Parku Naukowo-Technologicznego
 • Wprowadzimy instytucję Koordynatora do spraw programu Erasmus+ w suwalskim ratuszu, który będzie odpowiedzialny za kwestie organizacyjne i wspomoże szkoły w zakresie nawiązywania współpracy z partnerami na terenie UE 
 • Zamienimy szare ściany w piękne murale będące ozdobą naszego miasta
 • Będziemy aktywnie pozyskiwali fundusze na transformację energetyczną – nowo wybudowane budynki muszą zostać wyposażone w odnawialne źródła energii
 • Będziemy aktywnie uczestniczyli w pozyskiwaniu środków unijnych z Funduszu Spójności, Krajowego Planu Odbudowy, Funduszu Rozwoju Regionalnego

#ZIELONE

 • W przestrzeń miejską wkomponujemy parki linearne, sensoryczne
 • Zazielenimy skwery miejskie
 • Ukwiecimy Urząd Miasta przy ul. Noniewicza i ul. Mickiewicza
 • Zwiększymy ilość zielonych przystanków
 • Zwiększymy ilość budek lęgowych dla ptaków
 • Wesprzemy lokalnych pszczelarzy i producentów miodu 
 • Zwiększymy partycypację miasta w zakresie OZE 
 • Rozpoczniemy miejską akcję sprzątania miasta